Voorwaarden voor deelname / reserveren/ boeken bij Chasse et Pêche (C&P).

DEELNEMEN / BOEKEN / RESERVEREN
U kunt per mail, telefonisch, of mondeling ter plaatse de beschikbaarheid opvragen. Reserveren of boeken kan alleen per mail.

RESERVEREN VOOR DE CAMPING OF ACCOMMODATIES op basis van beschikbare ruimte.
Reserveren voor de camping is alleen mogelijk voor minimaal 2 nachten. Voor de meivakantie, de maanden juli en augustus en de herfstvakantie voor minimaal 5 nachten. Verder tijdens Hemelvaart (min.5 nachten) en Pinksteren (min.4 nachten).

Voor de blokhutten, safaritent of huiskar dient altijd te worden gereserveerd. De accommodaties worden per week, midweek of weekend verhuurd (in de maanden juli en augustus uitsluitend van zaterdag tot zaterdag) en bij feestdagen voor vastgestelde periodes.

Zodra u reserveert zullen wij u per email een bevestiging van de afspraken sturen, alsmede een kopie van deze “algemene voorwaarden” als bijlage. Als u akkoord gaat en alle gegevens kloppen stuurt u ons per omgaande een mail ter definitieve bevestiging retour. Vanaf dit moment heeft u gedurende zeven dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de definitieve bevestiging, het recht om van de reservering af te zien. De factuur dient te worden voldaan voor de vermelde datum. (Het kan zijn dat in onderling overleg wordt afgeweken van deze procedure. Bijvoorbeeld als er niet genoeg tijd meer is om de factuur vooraf te betalen). Annuleren alleen per mail, met ontvangstbevestiging. Zie de annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

RESERVEREN VOOR DE ARRANGEMENTEN
Deelname en reserveren voor de arrangementen op basis van beschikbare ruimte. Data en programma invulling in overleg.

Zodra u reserveert voor de standaard arrangementen zullen wij u per mail een bevestiging van de afspraken sturen, alsmede een kopie van deze “algemene voorwaarden” als bijlage. Als u akkoord gaat en alle gegevens kloppen stuurt u ons per omgaande een mail ter definitieve bevestiging retour. Vanaf dit moment heeft u gedurende zeven dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de definitieve bevestiging, het recht om van de reservering af te zien. Na deze bedenktijd staat uw reservering vast en verplicht u zich tot het nakomen van de hieruit voortvloeiende verplichtingen.  In de bevestiging zal een vooraf bepaald aantal deelnemers worden opgenomen, dit aantal kan tot 8 weken (56dagen) voor aanvang van het arrangement binnen een marge van 10% vrijblijvend worden gewijzigd. De factuur dient te worden voldaan voor de vermelde datum. Indien het definitieve aantal deelnemers minder is als het gefactureerde aantal vindt geen restitutie plaats. Indien het definitieve aantal deelnemers meer is als het gefactureerde aantal volgt er een restfactuur. (Het kan zijn dat in onderling overleg wordt afgeweken van deze procedure. Bijvoorbeeld als er niet genoeg tijd meer is om de factuur vooraf te betalen. Deze afwijkende afspraken zullen in de bevestiging worden vermeld.) Annuleren alleen per mail, met ontvangstbevestiging.  Zie de annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

GEDRAGSREGELS
Iedereen die reserveert aanvaardt deze algemene voorwaarden en daarmee onze huisregels en deze te respecteren. De persoon die reserveert is verantwoordelijk voor zijn gasten die mee komen. De gast(en) die hinder of overlast oplevert wordt, na een waarschuwing verwijderd, zonder restitutie van betalingen.

NIET (-TIJDIGE) BETALING VAN DE FACTUREN
-Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.
-Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

BETWISTING
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

VERZEKERINGEN
Deelname aan buitensport activiteiten kan altijd bepaalde risico’s inhouden. Uiteraard zullen wij als organisatie er alles aan doen om die risico’s tot een minimum te beperken. Iedere deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor adequate verzekeringen om mogelijke risico’s te dekken. Denk hierbij aan een goed dekkende ziektekostenverzekering, een reisverzekering die de activiteiten waaraan u deelneemt dekt en een annuleringsverzekering. Ook als u een doorlopende reisverzekering heeft raden wij u aan om bij uw verzekeringsagent na te vragen of de activiteiten waaraan u deelneemt gedekt worden.
Door deelnemers toegebrachte schades aan eigendommen van derden alsmede letsel, ontstaan door toedoen van de deelnemer, aan derden is voor risico van de deelnemers.
Deelnemers zijn ook aansprakelijk voor schades die C&P, het personeel of goederen door zijn/haar toedoen oplopen.
Via de BFNO (de Belgische beroepsfederatie) is C&P verzekerd t.o.v. deelnemers en derden betreffende haar wettelijke beroeps aansprakelijkheid als organisator van outdoor activiteiten en verhuurder van sportmaterialen. Deze verzekering dekt de schade ontstaan door het in gebreke blijven van C&P in de genoemde functies.(bv: materiaal pech, fout van instructeur etc.)

ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER / BOEKER / DEELNEMER & ANNULEREN VAN CAMPING / BLOKHUT / SAFARITENT / HUISKAR RESERVERING:
De overeenkomst kan alleen geannuleerd worden per mail, met ontvangstbevestiging. De binnenkomst datum van de ontvangstbevestigingsmail geldt als annuleringsdatum. Wijziging van de datum van aanvang van de reservering, na bevestiging van de opdracht, wordt beschouwd als annulering en dient tevens te gebeuren per mail, met ontvangstbevestiging.
Bij annulering gelden de volgende kosten:
– tot 14 weken (98dagen) voor aanvangsdatum 10% van het totale reserveringsbedrag.
– tot 12 weken (84dagen) voor aanvangsdatum 25% van het totale reserveringsbedrag.
– van 12 weken (84dagen) tot 8 weken (56dagen) voor aanvangsdatum 50% van het totale reserveringsbedrag.
– van 8 weken (56dagen) tot 4 weken (28dagen) voor aanvangsdatum 75% van het totale reserveringsbedrag.
– van 4 weken (28dagen) tot aanvangsdatum 100% van het totale reserveringsbedrag.
Het eventueel doorgeven van een reservering is alleen mogelijk via schriftelijke aanvraag per e-mail. Voor elke overname van een reservering wordt een administratiekost van € 25,- in rekening gebracht.

ANNULEREN VAN ARRANGEMENT:
De overeenkomst kan alleen geannuleerd worden per mail, met ontvangstbevestiging. De binnenkomst datum van ontvangstbevestigingsmail geldt als annuleringsdatum. Wijziging van de datum van aanvang van de reservering, na bevestiging van de opdracht, wordt beschouwd als annulering en dient tevens te gebeuren per mail, met ontvangstbevestiging.
Bij annulering gelden de volgende kosten:
– van 14 weken (98dagen) tot 12 weken (84dagen) voor aanvangsdatum 25% van het totale reserveringsbedrag.
– van 12 weken (84dagen) tot 8 weken (56dagen) voor aanvangsdatum 50% van het totale reserveringsbedrag.
– van 8 weken (56dagen) tot 4 weken (28dagen) voor aanvangsdatum 75% van het totale reserveringsbedrag.
– van 4 weken (28dagen) tot aanvangsdatum 100% van het totale reserveringsbedrag.
Het eventueel doorgeven van een reservering is alleen mogelijk via schriftelijke aanvraag per e-mail. Voor elke overname van een reservering wordt een administratiekost van € 25,- in rekening gebracht.

ANNULERING DOOR C&P
C&P behoudt zich het recht voor om een reservering / boeking te annuleren in geval van mechanische pech, natuurinvloeden, stakingen, ziektes, regelgeving of wat voor overmacht situatie dan ook. Annulering van het totale arrangement door onze organisatie betekent altijd dat u het aan C&P betaalde bedrag volledig terugkrijgt.

C&P is in dit geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade/gevolgen voor de klant. U heeft geen recht op schadevergoeding.

ANNULERING DOOR OVERHEIDSBESLISSING
Indien door een opgelegde maatregel (regelgeving, COVID, etc.) de camping niet geopend is in de periode van uw boeking ontvangt u over het betaalde bedrag, na aftrek van administratiekosten, een voucher. Met deze voucher kunt u op een later tijdstip, binnen hetzelfde kalenderjaar, alsnog de camping bezoeken. C&P zal geen financiële restitutie bieden bij annulering door overheidsbeslissingen. C&P is in dit geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade/gevolgen voor de klant. U heeft geen recht op schade vergoeding.

AANPASSINGEN GEDURENDE HET ARRANGEMENT
C&P behoudt zich het recht voor om gedurende het arrangement, het programma of de reservering te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen (bv: extreem slecht weer, sneeuw, te hoog of te laag water, jacht, regelgeving etc.) Een vervangend programma zal worden aangeboden. Er vindt geen restitutie plaats van reeds gedane betalingen. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.

UITSLUITINGEN DEELNAME / BEËINDIGING OVEREENKOMST
Campinggasten en deelnemers kunnen worden verwijderd van de camping of uitgesloten van deelname aan de activiteiten indien:
– Bij het niet respecteren en na leven van de huisregels.
– Bij het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
– Bij agressie, bedreiging en/of seksueel misbruik (tegen het personeel) zal tot onmiddellijke verwijdering van de camping leiden en zal aan de gerechtelijke instanties doorgegeven worden.
– Wanneer hun lichamelijke conditie het onverantwoord maakt om deel te nemen.
– Wanneer hun gedrag dusdanig storend is dat de veiligheid of het verloop van de activiteit hierdoor in het gedrang komt.
– Wanneer zij zich niet aan de huisregels houden en/of aanwijzingen van de eigenaar/personeel niet worden opgevolgd.

In deze gevallen vindt er geen restitutie plaats van reeds gedane betalingen. Er bestaat geen recht op schadevergoeding. De deelnemer is aansprakelijk voor de eventuele schade die een gevolg is van zijn/haar gedrag.

BEELDMATERIAAL
Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met het schieten van foto’s en video’s waar u eventueel op te zien bent tijdens uw bezoek op de camping of activiteiten. Tevens gaat u akkoord met het delen van dit beeldmateriaal op de website of sociale media. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kan dit schriftelijk aangegeven worden en zullen we daar rekening mee houden .

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN:
– Grote groepen (vrijgezellen weekenden, scouts) zijn helaas zonder overleg of arrangement niet welkom op onze camping. Camping C&P is een kleine camping en we hebben geen apart veld voor groepen. De ervaring heeft geleerd dat groepen vrijwel altijd dominanter aanwezig zijn dan afzonderlijke boekingen en worden dus niet toegelaten. Let op drie of meer families bij elkaar worden ook gezien als een groep.
– Meldt altijd vooraf of u medische problemen heeft of had die van invloed kunnen zijn op de veiligheid. (bv hart klachten, diabetes, epilepsie, schouder luxaties etc.)
– Voor alle water activiteiten geldt dat u goed moet kunnen zwemmen en de kinderen in het bezit van een zwemdiploma zijn.
– Neem goede schoenen, kleding waarin u zich goed kan bewegen, slaapzak, regenkleding, rugzak(je), en wat u verder nodig acht mee
(neem bij twijfel over wat u mee moet nemen of voor meer informatie contact met ons op)