Voorwaarden voor deelname / reserveren/ boeken bij Chasse et Pêche (C&P).

DEELNEMEN / BOEKEN / RESERVEREN
U kunt schriftelijk boeken of reserveren.

RESERVEREN VOOR DE CAMPING, BLOKHUT, SAFARITENT OF HUISKAR
Reserveren voor de camping is alleen mogelijk voor minimaal 2 nachten. Voor de meivakantie, de maanden juli en augustus en de herfstvakantie en voor minimaal 5 nachten. Verder tijdens Pasen (min.4 nachten), Hemelvaart (min.5 nachten) en Pinksteren (min.4 nachten).
Reserveren voor de camping is alleen mogelijk voor minimaal 2 nachten. Voor de meivakantie, de maanden juli en augustus en de herfstvakantie en voor minimaal 5 nachten. Verder tijdens Hemelvaart (min.5 nachten) en Pinksteren (min.4 nachten).
Voor de blokhutten, safaritent of huiskar dient altijd te worden gereserveerd. Deze accommodaties worden per week, midweek of weekend verhuurd (in de maanden juli en augustus uitsluitend van zaterdag tot zaterdag) en bij feestdagen voor vastgestelde periodes.
Zodra u reserveert zullen wij u per email een bevestiging van de afspraken sturen, alsmede een kopie van deze “algemene voorwaarden” als bijlage. Als u akkoord gaat en alle gegevens kloppen stuurt u ons per omgaande een mail ter definitieve bevestiging retour. Vanaf dit moment heeft u gedurende zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de definitieve bevestiging, het recht om van de reservering af te zien. Na deze periode ontvangt u van ons per post een factuur voor het te betalen bedrag. Deze factuur dient te worden voldaan voor de vermelde datum. (Het kan zijn dat in onderling overleg wordt afgeweken van deze procedure. Bijvoorbeeld als er niet genoeg tijd meer is om de factuur vooraf te betalen). Annuleren alleen per mail, met ontvangst bevestiging. Zie de annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

RESERVEREN VOOR DE ARRANGEMENTEN
Deelname en reserveren voor de arrangementen op basis van beschikbare ruimte. Data en programma invulling in overleg.
Zodra u reserveert voor de standaard arrangementen zullen wij u per mail een bevestiging van de afspraken sturen, alsmede een kopie van deze “algemene voorwaarden” als bijlage. Als u akkoord gaat en alle gegevens kloppen stuurt u ons per omgaande een mail ter definitieve bevestiging retour. Vanaf dit moment heeft u gedurende zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de definitieve bevestiging, het recht om van de reservering af te zien. Na deze bedenktijd staat uw reservering vast en verplicht u zich tot het nakomen van de hieruit voortvloeiende verplichtingen. In de bevestiging zal een vooraf bepaald aantal deelnemers worden opgenomen, dit aantal kan tot 8 weken (56dagen) voor aanvang van het arrangement binnen een marge van 10% vrijblijvend worden gewijzigd. De factuur dient te worden voldaan voor de vermelde datum. Indien het definitieve aantal deelnemers minder is als het gefactureerde aantal vindt geen restitutie plaats. Indien het definitieve aantal deelnemers meer is als het gefactureerde aantal volgt er een restfactuur. (Het kan zijn dat in onderling overleg wordt afgeweken van deze procedure. Bijvoorbeeld als er niet genoeg tijd meer is om de factuur vooraf te betalen. Deze afwijkende afspraken zullen in de bevestiging worden vermeld.) Annuleren alleen per mail, met ontvangst bevestiging. Zie de annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Zodra u reserveert voor een arrangement speciaal voor u “opmaat gemaakt” zullen wij u per email een offerte/reservering toe sturen, alsmede een kopie van deze “algemene voorwaarden” als bijlage. Als u akkoord gaat met de offerte/reservering stuurt u ons een email om dit definitief te bevestigen. Vanaf dit moment heeft u gedurende zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de definitieve bevestiging, het recht om van de reservering af te zien. Na deze bedenktijd staat uw reservering vast en verplicht u zich tot het nakomen van de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Wij sturen u tevens een schriftelijke, ondertekende, bevestiging (in tweevoud) per mail toe. Eén exemplaar behoudt u en één exemplaar stuurt u ons per omgaande en ondertekend retour. De factuur dient te worden voldaan voor de vermelde datum. Indien het definitieve aantal deelnemers minder is als het gefactureerde aantal vindt geen restitutie plaats. Indien het definitieve aantal deelnemers meer is als het gefactureerde aantal volgt er een restfactuur. (Het kan zijn dat in onderling overleg wordt afgeweken van deze procedure. Bijvoorbeeld als er niet genoeg tijd meer is om de factuur vooraf te betalen. Deze afwijkende afspraken zullen in de bevestiging worden vermeld.) Annuleren alleen per mail, met ontvangst bevestiging. Zie de annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

GEDRAGSREGELS
Iedereen die reserveert aanvaardt de algemene voorwaarden en de huisregels. De persoon die reserveert is verantwoordelijk voor zijn gasten die mee komen. De gast(en) die hinder of overlast oplevert kan, na een waarschuwing verwijderd worden, zonder restitutie van betalingen.

NIET (-TIJDIGE) BETALING VAN DE FACTUREN
-Bij niet (-tijdige) betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.
-Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

BETWISTING
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

VERZEKERINGEN
Deelname aan buitensport activiteiten kan altijd bepaalde risico’s inhouden. Uiteraard zullen wij als organisatie er alles aan doen om die risico’s tot een minimum te beperken. Iedere deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor adequate verzekeringen om mogelijke risico’s te dekken. Denk hierbij aan een goed dekkende ziektekostenverzekering, een reisverzekering die de activiteiten waaraan u deelneemt dekt en een annuleringsverzekering. Ook als u een doorlopende reisverzekering heeft raden wij u aan om bij uw verzekeringsagent na te vragen of de activiteiten waaraan u deelneemt gedekt worden.
Door deelnemers toegebrachte schades aan eigendommen van derden alsmede letsel, ontstaan door toedoen van de deelnemer, aan derden is voor risico van de deelnemers.
Deelnemers zijn ook aansprakelijk voor schades die C&P, het personeel of goederen door zijn/haar toedoen oplopen.
Via de BFNO (de Belgische beroepsfederatie) is C&P verzekerd t.o.v. deelnemers en derden betreffende haar wettelijke beroeps aansprakelijkheid als organisator van outdoor activiteiten en verhuurder van sportmaterialen. Deze verzekering dekt de schade ontstaan door het in gebreke blijven van C&P in de genoemde functies. (bv. : materiaal pech, fout van instructeur etc.)

ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER / BOEKER / DEELNEMER
ANNULEREN VAN CAMPING / SAFARITENT / BLOKHUT HUUR OF ARRANGEMENT RESERVERING:
De overeenkomst kan alleen schriftelijk geannuleerd worden. De ontvangstdatum van het schrijven bij C&P geldt als annuleringsdatum. Wijziging van de datum van aanvang van de reservering, na bevestiging van de opdracht, wordt beschouwd als annulering en dient tevens te gebeuren per mail.

Bij annulering gelden de volgende kosten:
– tot 14 weken (98 dagen) voor aanvangsdatum 10% van het totale reserveringsbedrag.
– van 14 weken (98 dagen) tot 12 weken (84 dagen) voor aanvangsdatum 25% van het totale reserveringsbedrag.
– van 12 weken (84 dagen) tot 8 weken (56 dagen) voor aanvangsdatum 50% van het totale reserveringsbedrag.
– van 8 weken (56 dagen) tot 4 weken (28 dagen) voor aanvangsdatum 75% van het totale reserveringsbedrag.
– van 4 weken (28 dagen) tot aanvangsdatum 100% van het totale reserveringsbedrag.
Helaas kunnen we geen mooi weer garanderen ten tijde van uw reservering. Er zal daardoor geen restitutie plaats vinden indien u wenst te annuleren vanwege de weersvoorspellingen.

ANNULERING DOOR C&P
Camping C&P behoudt zich het recht voor om een reservering / boeking te annuleren in geval van mechanische pech, natuurinvloeden, stakingen, ziektes, regelgeving of wat voor overmacht situatie dan ook. Annulering door onze organisatie betekent dat u het aan C&P betaalde bedrag met aftrek van administratiekosten terugkrijgt.
C&P heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen op de kampeerplaats of huuraccommodatie is overschreden. C&P is in beide gevallen niet aansprakelijk voor de eventuele schade/gevolgen voor de klant. U heeft geen recht op schade vergoeding.

ANNULERING DOOR OVERHEIDSBESLISSING
Indien door de opgelegde COVID maatregelen de camping niet geopend is in de periode van uw boeking ontvangt u over het betaalde bedrag een voucher, na aftrek van de administratiekosten. Met deze voucher kunt u op een later tijdstip, binnen hetzelfde kalenderjaar, alsnog de camping bezoeken. C&P zal geen financiële restitutie bieden bij annulering door overheidsbeslissingen. C&P is in dit geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade/gevolgen voor de klant. U heeft geen recht op schade vergoeding.

AANPASSINGEN GEDURENDE HET ARRANGEMENT
C&P behoudt zich het recht voor om gedurende het arrangement, het programma of de reservering te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen (bijv.: extreem slecht weer, sneeuw, te hoog of te laag water, personeelstekort, jacht, regelgeving etc.) Een vervangend programma zal worden aangeboden. Er vindt geen restitutie plaats van reeds gedane betalingen. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.

UITSLUITINGEN DEELNAME / BEËINDIGING (HUUR) OVEREENKOMST
Campinggasten en zijn reisgenoten en/of deelnemers worden verwijderd van de camping of uitgesloten van deelname aan de activiteiten:
– Bij het niet respecteren en na leven van de huisregels.
– Bij het onder invloed zijn van alcohol of drugs.
– Bij agressie, bedreiging en/of seksueel misbruik (tegen het personeel) zal tot onmiddellijke verwijdering van de camping leiden en zal aan de gerechtelijke instanties doorgegeven worden.
– Wanneer hun lichamelijke conditie het onverantwoord maakt om deel te nemen aan de activiteit
– Wanneer hun gedrag dusdanig storend is dat de veiligheid of het verloop van de activiteit hierdoor in het gedrang komt.
– Wanneer zij zich niet houden aan de gemaakte afspraken en de door ons gehanteerde huisregels in ernstige mate schenden en/of aanwijzingen van de eigenaar/personeel niet worden opgevolgd.
In deze gevallen vindt er geen restitutie plaats van reeds gedane betalingen. Er bestaat geen recht op schadevergoeding. De deelnemer is aansprakelijk voor de eventuele schade die een gevolg is van zijn/haar gedrag.

Nog enkele belangrijke aandachtspunten:
Meldt altijd vooraf of u medische problemen heeft of had die van invloed kunnen zijn op de veiligheid. (bv hart klachten, diabetes, epilepsie, schouder luxaties etc.)
Voor alle water activiteiten geldt dat u goed moet kunnen zwemmen
Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen (verplicht)
Neem goede schoenen, kleding waarin u zich goed kan bewegen, slaapzak, regenpak, rugzak(je), en wat u verder nodig acht mee
(neem bij twijfel over wat u mee moet nemen of voor meer informatie contact met ons op)
Gelieve uw viervoeter over het gehele campingterrein aan te lijnen. De honden dienen buiten de camping te worden uitgelaten. Bij een ongelukje op de camping graag opruimen.